UYARI : İnternet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan kabul edilmiş sayılır!

 

PSYA  Mesafeli Satış Sözleşmesi

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup maddeler halinde aşağıda gibidir.

 

MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI ' nın, ALICI ' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri 

ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki kanun Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan : PSYA

Adres : Yeşilyurt mah.Olukbaşı Küme Evler No:1 Menteşe/MUĞLA

Telefon: 05534531485

email : [email protected].tr

 

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.psya.com.tr  alışveriş sitesine üye olan kişinin, üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme  şekli ile teslimata

 ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'  nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde açıklanan ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI' ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla on gün daha uzatılabilir.

 

4.3 - Sözleşme konusu ürün ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden PSYA sorumlu değildir.

  

4.4 - PSYA sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının PSYA' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin

 ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez

 veya banka kayıtlarında iptal edilir ise PSYA ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız, 

hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun  ürün bedelini PSYA.' ya ödememesi halinde ALICI 'nın kendisine teslim edilmiş ürünü 3 gün  içinde PSYA ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir.

 

4.7-PSYA mücbir sebepler, nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür.

Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.ALICI' nın siparişi

iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

 

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımının yapılması için PSYA' ya gönderilir. Bu takdirde kargo ücretleri PSYA 'ya tarafından

karşılanacaktır.

 

4.9- İş bu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp PSYA' ya posta yoluyla ulaştırıldıktan sonra geçerlik kazanır.

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir.  Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde PSYA' ya mail veya telefon ile  bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün PSYA 'ya gönderildiğine ilişkin  kargo  teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Niteliği itibarı ile iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar DVD,VCD,CD ve kasetler, piller, sarf malzemeler (kartuş, şerit vb) ve cayma hakkının kullanılması ürünün ambalajının açılmamış bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ayrıca, tüketicinin  özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün iş günü içerisinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder .İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile PSYA nın bulunduğu yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI iş bu sözleşmenin ALICI işbu tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul  ve Esasları   Hakkında Yönetmelik ile tüketicinin cayma hakkı düzenlenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki gibidir.

 

Cayma Hakkı:

Madde 8-Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde

hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmeye taraf olan tüketici, sözleşmede hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmış ise tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir .Malın teslimi sözleşme ye taraf olan tüketici dışında bir kişiye

 yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir.  Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen ve üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçmiş ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

 

(Değişik fıkra: 09/10/2007- 26668 S.R.G Yön/5.md.) Satıcı veya sağlayıcının 6 ncı veya 7 nci maddede belirtilen hükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda yedi günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Aksi takdirde, tüketicinin cayma hakkını kullanması 7 günlük süreye bağlı değildir. Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde kredi sözleşmesi de hiç bir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer.Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.